Doelstelling

Over doel van de stichting staat het volgende in de statuten:

Artikel 2

Lid 1       De stichting heeft ten doel om minderbedeelden in Maasland te ondersteunen, in het bijzonder de jeugd en senioren, alsmede lokale culturele projecten en initiatieven in regio Maasland te financieren en te ondersteunen.

Lid 2       De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

Fondsenwerving, het organiseren van inzamelacties en dergelijke, waaronder begrepen het inzamelen van en de verkoop van tweedehandsartikelen, alsmede het geven van voorlichtingsbijeenkomsten.

Het samenwerken met-, deelnemen in-, en het verlenen van diensten aan andere rechtspersonen en al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschappen en samenwerkingsverbanden, welke direct of indirect betrekking hebben op de ondersteuning van voormelde doelstelling.

En voorts al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin daarmede verband houdt.

In de praktijk betekenen deze formele volzinnen dat de stichting personen en gezinnen helpt met apparatuur zoals een wasmachine of koelkast, met meubilair en andere noodzakelijk voorzieningen, met het oplossen van schuldproblemen en zo nodig met adviezen over bezwarenprocedures.

Daarbij wordt altijd eerst bekeken of er een andere voorziening is, zoals bijvoorbeeld de bijzondere bijstand, waar gebruik van gemaakt kan worden. De stichting helpt met name daar waar er geen andere voorziening beschikbaar is of waar deze aantoonbaar onvoldoende is.